stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

СТРОИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Публикувано на: 05.12.2018


Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (СО), КАКТО И КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ

І. Изисквания към площадките:

 1. За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и контролно-пропускателен пункт.
 2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката трябва да е оборудвана с кантар.
 3. Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на рециклирани строителни материали и др.
 4. Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.
 5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):
  1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им.
  2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от производствения процес.
  3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.
  4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.
 6. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигуряват безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.
 7. Трябва да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.
 8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ.
 9. За площадките по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа, са налице условията по т. 6 – 8.
 10. Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката.
 11. С цел ограничаване на емисиите на прахо­образни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
 12. Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани, например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.

ІІ. Изисквания към системата за управление на процеса по оползотворяване и рециклиране на СО:

 1. За извършване на дейностите по оползот­воряване и рециклиране на СО трябва да са разработени и внедрени процедури за управление на процеса на производство, включващи:
  1. процедури за идентифициране и управление на материалите;
  2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;
  3. процедури за складиране на материалите;
  4. процедури за проследимост на продукта по отношение на вида и произхода му до неговата продажба.
 2. Операторите на площадките, на които се извършва оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и да поддържат процедури с описание на технологията за оползотворяване, които да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от вида на произвежданите продукти – оползотворими отпадъци, или продуктите от оползотворени СО. Необходимо е да контролират определени ключови параметри на производствения процес, например тези, свързани с получаването на определена зърнометрия на продуктите от оползотворени СО. В специфични за всяка площадка документи следва да са описани честотата и видът на извършвания контрол.
 3. Операторите на площадките, на които се извършва оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят система за контрол и изпитване съгласно указаните в техническите документации (стандарти, технически одобрения и др.) начин, обхват и честота.
 4. Когато на площадката са налични отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО.


Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2

ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Строителни отпадъци, генерирани на следните площадки, могат да бъдат замърсени с неорганични или органични опасни вещества вследствие на производствени процеси и/или съхраняване на опасни вещества в процеса на експлоатация на строежа или да са били в контакт (покритие, боя и др.) с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества:

 1. Летища
 2. Докове
 3. Автосервизи
 4. Газостанции
 5. Бензиностанции
 6. Петролни рафинерии
 7. Рафинерии за минерални масла
 8. Керамични заводи
 9. Галванични производства
 10. Производство на експлозиви
 11. Производство на електронни елементи
 12. Електроцентрали
 13. Текстилни предприятия с изключение на шивашки предприятия
 14. Предприятия за производство на:
  1. бои и лакове;
  2. козметика;
  3. фармацевтични продукти;
  4. сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти;
  5. неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти;
  6. изкуствени торове;
  7. хартия и целулоза.
 15. Предприятия за производство на:
  1. кокс;
  2. черни метали и сплави, включително чугун, стомана, феросплави;
  3. цветни метали и сплави, включително първичен и вторичен алуминий.
 16. Предприятия за преработка/обработка на руди и метали, включително:
  1. пържене и агломерация;
  2. гранулиране на метална руда (включително сулфидна руда);
  3. първично или вторично топене;
  4. леене, коване, изтегляне и др. под.;
  5. нанасяне на покрития и др.
 17. Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории за производство и съхраняване на:
  1. отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;
  2. наркотични вещества;
  3. радиоактивни вещества и материали;
  4. йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
  5. биологично активни вещества.
 18. Септични и изгребни ями
 19. Хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.