stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Публикувано на: 05.12.2018


Преди да разгледаме темата и важно да имаме предвид, че консултацията със специалист на тема строително право не е скъпа. Специалистът може да ми спести много време, глоби и да ми помогне да си постигна целта по най-ефективния начин.

Съгласно закона мога да строя само ако имам разрешение за това. Тоест разрешението за строеж, издадено от главния архитект на общината, е “основата” за започване на моя градеж. Ако реша да строя самоволно без да съм преминал през предвидената процедура за издаване на разрешение, строителният ми обект ще попадне в категорията на така нар. незаконни строежи и ще трябва да го премахна за моя сметка. Нещо повече, няма да ми бъде издадено разрешение за нов строеж върху имота, докато не премахна или узаконя предходния. За изрично предвидени в закона строителни дейности разрешение за строеж не ми е необходимо, напр. за текущ ремонт на сграда или постройка, изграждане на оранжерия до 200 кв.м, остъкляване на балкон, монтаж на сградна газова инсталация в жилищна сграда или вилна сграда, поставяне на ограда с до 0,6 м височина на плътната част и др.Документи, с които трябва да се снабдя за издаване на разрешение за строеж

Преди да стартирам същинската процедура по издаване на разрешение за строеж е необходимо предварително да се снабдя/разполагам с някои документи.

 1. Документ за собственост (напр. нотариален акт), за отстъпено право на строеж от собственика на имота или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 2. Скица на поземления имот – издава се в срок до три работни дни от съответната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след подаването на заявление.
 3. Виза за проектиране (Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поимот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите за застрояване) – за нея подавам заявление до главния архитект на общината (района), който се произнася по искането ми в 14 – дневен срок от постъпване на заявлението.
 4. Становища от експлотационните дружества – издадената виза за проектиране е необходимо да се съгласува с ВиК и електроразпределителните дружества, като за целта се подават отново заявления. Процедурата отнема около 30 работни дни.
 5. Инвестиционен проект – трябва да сключа договор с лицензирана проектантска фирма за изработването на инвестиционен проект, който да съдържа следните части – архитектура, конструкции, електро, ВиК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве (ПБЗ), геодезия и план за управление на строителните отпадъци
 6. Предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества – след като проекта бъде готов се пристъпва към подписване на предварителни договори за присъединяване към мрежата на ВиК и електроразпределителните дружества, както и се взема становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
 7. Оценка за съответствието на проекта – мога да избирам на кого да възложа извършването на тази услуга:
  1. Регистрирана фирма – консултант, която извършва оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и издава комплексен доклад.
  2. Общински експертен съвет по устройство на територията към съответната община.
 8. Одобрение на инвестиционния проект – последната стъпка преди да започне процедурата по издаване на разрешение за строеж изисква одобрение на инвестиционния проект от страна на общината. Молбата се прави в писмена форма и е адресирана до главния архитект до общината (района)