stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТНастоящото има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Майстора БГ” Еоод, ЕИК 205460855, дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27,04,2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни и другите приложими актове на Европейския съюз и на Република България.Данни за администратора и за контакт с него

„Майстора БГ” Еоод, ЕИК 205460855, /наричан по-долу само дружеството или администратор/ е дружество с ограничена отговорност регистрирано по законите на Р България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Дружеството е администратор на лични данни. То се управлява и представлява от управител, който е вписан в търговския регистър.

Адресът на управление е гр. Пловдив, район Северен, ул. Петър Шилев № 18, ет.10, ап. 50 - на който адрес може да изпращате исканията и заявленията си или лично да ги подадете. Искания и заявленията си може да отправяте и на електронен адрес: office@maystora.bg За въпроси тел: 032 957802 в часовете от 09.00 до 17.00ч.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни, обработващи лични данни

Дружеството осъществява своята дейност изцяло през интернет и тя е уеб базирана на сайта на дружеството www.Майстора.bg Основната му дейност е предоставяне на услуга – да срещне възложители и изпълнители на малки проекти от строителството и ремонтните дейности.

За целите на цялостната си дейност и изпълнение на законовите изисквания, администраторът обработва лични данни:

Лични данни се предоставят на администратора от субектите на данни, като други източници, от които могат да се получават лични данни са публичните регистри.

Администраторът основава правото да обработва лични данни при спазване на законовите изисквания /вид на личните данни, срокове и др./. Обработването се извършва, основно в изпълнение на свои законови задължения и/или в рамките на договорни и преддоговорни отношения. Когато се обработват данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Дружеството осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни:

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на дружеството. Обработват се данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. /Към момента в дружеството няма наети по лица по трудов договор./

Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. Данни могат да бъдат предоставени на съд, прокуратура, НАП, НОИ, МВР, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, според техните правомощия и компетентност.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по кандидатстване за работа в дружеството, се определя срок от шест месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Дружеството обработва лични данни на клиенти и майстори, които се регистрират в него и ползват услугите му. Личните данни, които се обработват са:

Регистрацията става със създаване на акаунт с уникално потребителско име и тя остава до тогава докато лицето желае да я има. С отправяне на заявление от лице, с което се иска заличаване на акаунта, дружеството изтрива последния заедно с всички лични данни в него от сайта.Категории получатели данни извън дружеството

Дружеството /неговите служители/, не разкриват лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:Срок за съхранение на данните

Като администратор на данни, дружеството обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Обработваните лични данни се съхраняват за срок минимум 6 месеца. Максималните срокове за лични данни са тези предвидени в нормативните актове, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

По отношение на личните данни на регистрирани майстори и клиенти, то те се обработват до момента, в който съответното лице желае да има регистрация в сайта и неговата регистрация бъде заличена от дружеството. След прекратяване на регистрацията, данните се изтриват и повече не се обработват.Права на субектите на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Горните права може да упражните чрез отправено искане до администратора (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на администратора.

За контакти с Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, тел. 02/91-53-519

Дружеството не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. С вътрешни правила на администратора за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679. Сайтът на дружеството е разположен /се хоства/ на сървър на DigitalOcean LLC, което дружество се явява обработващ спрямо администратора „МайстораБГ” Еоод и с него е сключено споразумение съгласно регламента /GDPR/.

Използване на бисквитки: „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове: Както повечето сайтове, сайтът на дружеството www.Майстора събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа името на потребителя /user name/.

Нямаме връзки към други уебсайтове.

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочения email адрес office@maystora.bg