stay_current_portrait 032 957 802 (от 09.00 до 17.00 ч.) email office@maystora.bg Вход

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Публикувано на: 05.12.2018


Интериорът (на френски: intérieur – вътрешен) е вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях.

Интериорът се състои от три основни елемента:Интериорен дизайн

Интериорният дизайн (вътрешното оформление или вътрешно обзавеждане) е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка.

Интериорният дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Интериорният дизайн е сравнително нова професия и заради това разбиранията и съответно определенията за нея се различават в зависимост от развитието ѝ в дадена страна. Дефиницията, приета от Генералната Асамблея на IFI, според която: „Интериорен архитект/дизайнер е човек, квалифициран чрез образование, опит и признати умения, който:

Интериорен архитект (пространствен дизайнер) според дефиницията на IFI е човек, квалифициран чрез образование, опит и признати умения, който:

  1. идентифицира, проучва и творчески решава проблемите, свързани с функцията и качеството на интериорната среда;
  2. извършва услуги, отнасящи се до интериорните пространства и включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху работата на обекта, използвайки специализираните си познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане;
  3. подготвя чертежи и документи, отнасящи се до проекта на интериорното пространство, за да подобри качеството на живот и защити здравето, безопасността и благополучието на обществото.“
Дефиницията е приета от Генералната Асамблея на IFI на 25 май 1983 г.